नागरिकांची सनद

होय. 

शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अघिनियम 2005 मधील कलम ८ नुसार पुणे महानगरपालिकेने सन २०१० मध्ये नागरिकांची सनद तयार करून ती कार्यान्वित केली आहे. सन 2011 मध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात झालेल्या सुधारणेनुसार या अधिनियमाच्या कलम 72 मध्येही नागरिकांच्या सनदेबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्याhttps://pmc.gov.in/en या संकेतस्थळावर व मनपाच्या माहिती अधिकार ग्रंथालयामध्ये नागरिकांची सनद पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.

पुणे महानगरपालिका प्रशासनामार्फत सर्व खात्यांनी त्यांच्या खात्यातील नागरिकांशी संबंधित कामांची यादी तयार करून प्रत्येक कामासाठी कायद्यातील तरतूद, आवश्यक कागदपत्रे, कायद्याने विहित केलेली फी, अर्ज मिळण्याचे ठिकाण, अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण, अर्जावरील निर्णयाचे स्तर, अंतिम निर्णय घेण्यास लागणारा कालावधी व अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी इ. माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे.