उद्यान

उद्यान विभागाविषयी इतर काही माहिती हवी असल्यास किंवा काही सूचना असल्यास gardens@punecorporation.org या  ई मेल वर संपर्क साधा अथवा १८०० १०३० २२२ या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करा. 

 

पुणे महानगरपालिकेचा उद्यान विभाग अस्तित्वात असलेल्या उद्यानाची देखभाल, संरक्षण व विकास करणे, नवीन उद्यानाचे नियोजन व विकास करणे ही कामे करतो.

वृक्षतोडीबाबतच्या परवानगीसाठी अर्जाचा नमुना छ. संभाजीराजे उद्यान , जंगली महाराज रस्ता, शिवाजीनगर,पुणे ४ फोन न. ०२०-२५५३८५५३ व ०२०-२५५३२५१४  येथील वृक्ष प्राधिकरण कार्यालयात उपलब्ध आहे.

पुणे महापालिका क्षेत्रात एकूण १८८ उद्याने आहेत. त्यापैकी काही उद्यानांनाच प्रवेश शुल्क आहे. अशा उद्यानांची नावे, वेळा आणि प्रवेश शुल्काबाबतची माहिती https://pmc.gov.in/mr/ghole-road-gardens लिंकवर उपलब्ध आहे.

होय, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन नियम, २००९ या नियमातील अनुसूची १, कलम ७ (एच) प्रमाणे वृक्ष लागवडीची प्रमाणके निश्चित केलेली आहे, त्याबाबत सविस्तर माहिती https://pmc.gov.in/sites/default/files/miscellaneous/Rajpatra%2014-12-2009.pdf येथे उपलब्ध आहे.

वृक्ष लागवडीकरिता छत्रपती संभाजीराजे उद्यान, जंगली महाराज रस्ता, शिवाजीनगर, पुणे  ४ येथे अल्प दरात रोपांची विक्री केली जाते. तसेच भाड्याने कुंड्या दिल्या जातात. यासाठी प्रत्येक कुंडीस प्रतिदिन रु. १/- भाडे व रु. १०/- अनामत रक्कम स्वीकारली जाते.

पुणे महानगरपालिकेच्या https://pmc.gov.in/en या संकेत स्थळावर संबंधित अधिकारी याचे संपर्क क्रमांक दिलेले आहे. किंवा एस. एम. एस. अलर्ट क्र. ९२२३०५०६०७ यावर संपर्क करणे. तसेच सायंकाळी ६.०० ते सकाळी ८.०० या कालावधीत आग्निशमनदलाशी १०१ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

पुणे महानगरपालिकेच्या https://pmc.gov.in/enया संकेत स्थळावर संबंधित अधिकारी यांचे संपर्क क्रमांक दिलेले आहे. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ मधील, कलम २१ (१) मध्ये, अपराधसिद्धीनंतर प्रत्येक अपराधाकरीत १००० रुपयापेक्षा कमी नसेल व ५००० रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची आणि एक आठवड्यापेक्षा कमी नसेल व एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केलेली आहे.

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ च्या अंमलबजावणीसाठी नागरी स्थानिक प्राधिकरणाने स्थापन केलेले असे प्राधिकरण की अध्यक्ष व इतर यांच्यासह कमीत कमी पाच व जास्तीत जास्त १५ व्यक्तींचे मिळून बनलेले एक नागरी क्षेत्रात कार्यरत असलेले प्राधिकरण म्हणजे वृक्ष प्राधिकरण. पुणे महानगरपालिकेमध्ये महापालिका आयुक्त वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत.

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन नियम ,२००९ व मे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दि. २०/९/२०१३ रोजीचे आदेश याप्रमाणे कामकाज करणे.

वृक्ष प्राधिकरणाकडे विविध अर्ज करताना कोणत्याही प्रकारची फी घेतली जात नाही. परंतू, वृक्ष पूर्ण काढणे / पुनर्रोपण करणे यासाठी १ : ३ प्रमाणात नवीन वृक्ष लागवड व संवर्धनासाठी एका वृक्षास रु. १०,०००/- अनामत रक्कम स्वीकारली जाते. तसेच जाहिरात फलक ना हरकत पत्र देतेवेळी जाहिरात फलकाच्या २५ मी. परीघ अंतरात येणाऱ्या प्रत्येक वृक्षासाठी रु. २५००/- अनामत रक्कम आकारली जाते.

वृक्ष प्राधिकरणाकडे विविध कामांसाठी करावयाच्या अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे आणि संबंधित कामाच्या परवानगीसाठी लागणारा कालावधी खालीलप्रमाणे - 

१) वृक्षांच्या फांद्या छाटणीबाबत परवानगीपत्र 

  अर्जासोबत आवश्यक असणारे कागदपत्रे:

a) अर्ज

b) प्रत्येक वृक्षांच्या धोकादायक असणार्याप फांद्याचे स्वतंत्र व सुस्पष्ट रंगीत छायाचित्र व त्यासमोर वृक्षाचे नाव.

c) वृक्षांच्या फक्त धोकादायक फांद्या परवानगीपत्राप्रमाणे काढणार असल्याबाबतचे हमीपत्र

  परवानगीचा कालावधी: २० दिवस

 

२) मिळकतीमधील बांधकाम नकाशा मान्य करणेसाठी,बांधकाम पुर्व ना हरकत दाखला घेणे

    अर्जासोबत आवश्यक असणारे कागदपत्रे:

a) अर्ज 

b) संबंधित वास्तू विशारदाची स्वाक्षरी असलेल्या बांधकाम विकास विभाग यांचेकडून मान्य करावयाच्या नकाशावर, मिळकतीवर अस्तित्वात असणारे वृक्षांचे क्रमांकासह हिरव्या रंगाने रेखांकित (ट्रेसिंग) करून लोकेशन दाखवून, मानंकानुसार लावायच्या वृक्षांचे निळ्या रंगाने रेखांकित (ट्रेसिंग) करून स्थळ दाखविलेल्या नकाशाच्या ३ प्रती.

c) मिळकतीवर अस्तित्वात असलेल्या प्रत्येक वृक्षांचा सुस्पष्ट रंगीत छायाचित्र व त्यासमोर वृक्षाचे नाव.

d) संबंधित जागेच्या मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रांच्या प्रती.

  परवानगीचा कालावधी: २६ दिवस

 

३) १. प्रत्यक्ष बांधकामास अडथळा करणारे वृक्ष काढणे/ वृक्षांचे पुनर्रोपण करणे. २. बांधकामास अडथळा करणार्याव वृक्षांच्या फांद्या छाटणे

  अर्जासोबत आवश्यक असणारे कागदपत्रे:

a) विहित नमून्यातील अर्ज - प्रपत्र -सी 

b) विहित नमून्यातील हमीपत्र - प्रपत्र -डी 

c) बांधकाम पुर्व ना हरकत दाखल्याची प्रत.

d) बांधकाम चालू करणेचा दाखला (कमिन्समेंट सर्टीफिकेट)

e) मनपा मान्य नकाशा (ब्ल्यु प्रिंट) व त्यावर रेखांकित (ट्रेसिंग) करून तोडावयाचे वृक्ष लाल रंगाने दाखविणे व उर्वरित वृक्ष हिरव्या रंगाने दाखविणे.

f) तोडावयाच्या वृक्षांच्या बदल्यात (१:३ प्रमाणात) करावयाच्या नविन वृक्ष लागवड व पुनर्रोपण करणारे वृक्षांचे ठिकाण निळ्या रंगाने दाखविणे.

g) तोडावयाचे प्रत्येक वृक्षांचे स्वतंत्र व सुस्पष्ट वृक्ष क्रमांकासह रंगीत छायाचित्र व त्यासमोर वृक्षाचे नाव.

h) संबंधित जागेच्या मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे.

i) मे.उच्च न्यायालय,मुंबई यांचे दिनांक २० सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या आदेशामधील ANNEXURE-II प्रमाणे हमीपत्र.

j) सदर ठिकाणच्या मिळकतीवरील वृक्ष न काढता बांधकाम करणे अडचणीचे असल्याबाबतचे संबंधित वास्तुविशारदाचे प्रमाणपत्र.

  परवानगीचा कालावधी: ४५ दिवस

 

४) बांधकामासाठी अडथळा करणारे वृक्ष काढणे/पुनर्रोपण करणेच्या बदल्यात करावयाच्या नविन वृक्ष लागवड व संवर्धनापोटी भरलेली अनामत रकमेची मागणी करणे

  अर्जासोबत आवश्यक असणारे कागदपत्रे:

a) अर्ज

b) अनामत भरलेल्या रकमेची मुळ चलन पावती

c) मनपा मान्य नकाशावर (ब्ल्यु प्रिंट) संवर्धन करण्यात आलेल्या वृक्षांचे हिरव्या रंगाने स्थळ दाखविणे तसेच वृक्षांचे रंगीत छायाचित्र व त्यासमोर वृक्षाचे नाव.

d) अनामत रक्कम ज्या कारणास्तव भरलेली आहे, त्याचा दाखला किंवा परवानगीपत्राची प्रत.

  परवानगीचा कालावधी: २६ दिवस

 

५) बांधकामासाठी पुर्णत्वाचा दाखला मिळणेबाबत

  अर्जासोबत आवश्यक असणारे कागदपत्रे:

a) अर्ज 

b) बांधकाम पुर्व ना हरकत दाखलाची प्रत 

c) बांधकाम चालू करणेचा दाखला (कमिन्समेंट सर्टीफिकेट)

d) मनपा मान्य नकाशावर (ब्ल्यु प्रिंट) मिळकतीमध्ये मानंकानुसार केलेल्या  प्रत्येक वृक्षांचे स्वतंत्र व सुस्पष्ट रंगीत छायाचित्र व त्यासमोर वृक्षाचे नाव.

e) पुर्वी वृक्ष काढणे/पुनर्रोपण करणेस परवानगी घेतलेली असल्यास, परवानगीपत्राची प्रत व पूर्तता अहवाल रंगीत छायाचित्रासह 

f) वृक्षतोडीच्या बदल्यात केलेल्या नविन वृक्ष लागवडी (१:३ प्रमाणात) बाबतचे रंगीत छायाचित्र व त्यासमोर वृक्षाचे नावासह अहवाल 

g) संबंधित मिळकतीच्या मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे.

  परवानगीचा कालावधी: २६ दिवस

 

६) जाहिरात फलक उभारणेसाठी ना हरकत पत्र देणे

  अर्जासोबत आवश्यक असणारे कागदपत्रे:

a) अर्ज 

b) संबंधित जागेचा सुस्पष्ट रंगीत फोटो

c) वृक्षाना इजा होणार नसल्याबाबतचे हमीपत्र तसेच जागामालकाचे ना हरकत पत्र 

d) स्टबिलीटी प्रमाणपत्र

e) structure नकाशा  

f) जागेचा नकाशा

  परवानगीचा कालावधी: २६ दिवस

 

होय. उद्यानामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा शुटिंग करण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. उद्यानाच्या क्षेत्रफळानुसार सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरिता जागा अग्रघोषित करून, मूळ परवानगी अर्ज मा. उपायुक्त मालमत्ता व व्यवस्थापन या विभागाकडे पाठविण्यात येते. त्यानंतर शुल्क आकारून मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग सांस्कृतिक कार्यक्रम घेणे तसेच व्हिडीओ शुटिंग करणेसाठी परवानगी देतात.

उद्यानामध्ये शालेय विद्यार्थ्यासाठी सहलीकरिता लेखी परवानगी देताना कोणतेही शुल्क आकारण्यात येत नाही. परंतु उद्यानाचे प्रचलित प्रवेश शुल्क आकारण्यात येते. तसेच उद्यानामध्ये फोटोग्राफीकरिता, नागरिकांच्या लेखी अर्जानुसार रु. ५००/- शुल्क आकारून परवानगी देण्यात येते.