समाज विकास

समाज विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांचे अर्ज कामकाजाच्या दिवशी वस्ती पातळीवर समुहसंघटिका यांचेकडे व क्षेत्रीय कार्यालयातील महिला सबलीकरण केंद्र मध्ये स. ११.०० ते दु. ०२.०० या वेळेत विनामूल्य उपलब्ध होतील. तसेच सदर योजनांचे अर्ज समाज विकास विभागाच्या sdd.punecorporation.org  व dbt.punecorporation.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 

नाही. कल्याणकारी योजनांचे अर्ज करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

समाज विकास विभागाच्या विविध योजनांच्या माहितीबाबत दरवर्षी जाहिर प्रकटन प्रसिद्ध केले जाते. त्यानंतर निश्चित केलेल्या कालावधीमध्ये विहित नमुन्यातील अर्ज मागविले जातात. पूर्ण भरलेल्या अर्जासोबत आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती वस्तीपातळीवरील समूह संघटिकांमार्फत कामकाजाच्या वेळेत स्वीकारण्यात येतात. याशिवाय कै.एस.एम. जोशी हॉल, दारूवाला पूल, ५८२ रास्ता पेठ, पुणे ११ येथेही कामकाजाच्या वेळेत अर्ज स्वीकारले जातात.

 

उत्तर :- दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान अंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी वैयक्तिक व गटाला बॅंकेमार्फत अर्थसहाय्य, महिला बचत गटांना फिरता निधी देणेत येतो. तसेच सामाजिक अभिसरण व संस्थात्मक बांधणी (Social Mobilization & Institute Development) (SMID), क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण (Capacity Building & Training), कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे स्वयंरोजगार व नोक-यांची उपलब्धता (Employment Through    Skill Training & Placement), स्वयंरोजगार कार्यक्रम  (Self  Employment Programme), फेरीवाल्यांना सहाय्य  (Support to Urban Street Vendors), शहरी बेघरांना निवारा (Scheme of Shelter for Urban Homeless) इ. योजना दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तींसाठी राबविल्या जातात. 

दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांची यादी अंतिम असल्याने त्यात फेर बदल करता येत नाही. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सर्वेक्षण केले जार्इल. त्यावेळी नाव समाविष्ट करण्याचा विचार करण्यात येर्इल.

दिव्यांग व्यक्तींना ससून सर्वोपचार रूग्णालय, पुणे किंवा जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे कार्यालयाकडील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.  

 

नि:समर्थ (अपंग) व्यक्‍तींसाठी मोफत बस पास योजना, अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य,  व्यवसाय प्रशिक्षण, उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, अंध, अपंग, विकलांग व्यक्तिंना कृत्रिम अवयव घेणेसाठी योजना इ. योजना राबविणेत येतात.

शहर पातळीवर सुमारे १२००० बचत गट कार्यरत असून बचत गट स्थापनेसाठी महिलांना प्रशिक्षण, फिरता निधी, व्यवसाय प्रशिक्षण, स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य, इन्क्युबेशन सेंटर, बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंसाठी प्रदर्शन व विक्री करीता अर्थसहाय्य, कायमस्वरूपी विक्री व आधार केंद्र, शेजार समुह गटातील स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण, स्वस्त धान्याची दुकाने देणेसाठी शिफारस, तसेच मनपाच्या प्राथमिक शाळेतील सुमारे ७०००० विद्यार्थ्यांना शासनाच्या मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत मध्यान्ह भोजन व बालवाडीतील १२००० मुलांना बचत गटांच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार दिला जातो. पुणे महानगरपालिकेला आवश्यक १८ वस्तू महिला बचत गटांकडून खरेदी केल्या जातात. सदरची खरेदी रक्कम रू. ३ लाखापर्यंत विना निविदा केली जाते.

 

 

समाज विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांकरीता खालीलप्रमाणे सर्वसाधारण अटी व नियम आहेत. तसेच योजनेच्या अर्जातील अटी व नियमाप्रमाणे इतर कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

1) कुटुंबाचे पुणे महानगरपालिका हद्दीत किमान ३ वर्षे वास्तव्य असल्याचा दाखला (रेशनिंग कार्डची साक्षांकित प्रत आवश्यक) तसेच ३ वर्षे वास्तव्य असलेल्या राहण्याचा पुरावा म्हणून गत ३ वर्षाचा मनपा टॅक्स पावती किंवा लाईट बिल किंवा टेलिफोन बिल (लॅण्डलाईन) किंवा झोपडी फोटो पास/झोपडी सेवा शुल्क पावती/भाडे करारनामा इ.

2) वयाचा पुरावा म्हणून जन्मदाखला/ससून जनरल हॉस्पिटलमधील वयाचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, मतदान यादीतील नांव अथवा मतदान ओळखपत्र यापैकी एक आवश्यक

3) दिनांक १/५/२००१ नंतर जन्माला आलेल्या व हयात अपत्यांमुळे कुटुंबाच्या अपत्यांची संख्या दोन पेक्षा जास्त झाल्यास योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

4) अर्जदार लाभार्थी मागासवर्गीय असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

5) अर्जदार लाभार्थी दिव्यांग असल्यास दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. ( मा. राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या टक्केवारी नुसार ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचा दाखला तसेच शासन वेळोवेळी जे बदल सुचवतील त्या प्रमाणात नियम व अटीत बदल करण्यात येईल.)

6) सदर योजने अंतर्गत लाभ घेणा-या लाभार्थ्याने स्वतःचे आधार कार्ड जोडणे आवश्यक आहे.

7) सदर योजने अंतर्गत लाभ घेणा-या लाभार्थ्याने राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक. सोबत बँक खाते पासबुकची झेरॉक्स प्रत जोडणेत यावी.

8) तसेच योजनेच्या अर्जातील अटी व नियमाप्रमाणे इतर कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

 

 

1.      रेशनिंग कार्ड झेरॉक्स : पुणे मनपा हद्दीत किमान तीन वर्षे वास्तव्य.

2.      शैक्षणिक पात्रता : शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र झेरॉक्सप्रत.

3.      मतदान कार्ड किंवा मतदार यादीतील नावाची झेरॉक्स प्रत.

4.      जन्म तारखेचा दाखला: वयोमर्यादा १५ ते ४५ वर्षे (ब्युटीपार्लर करीता १८ वर्ष व फोर व्हिलर ड्रायव्हिंग करीता २० ते ३५ वर्षे)

5.      उत्त्पन्न दाखला : कुटुंबाचे सर्व मार्गांनी मिळून वार्षिक उत्पन्न रू. लाखाच्या आत अत्यावश्यक. मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक किंवा अर्जदार झोपडपट्टीत राहत  असल्यास शेजार समूह गटाचा उत्पन्नाबाबतचा दाखला.

6.      जातीचा दाखला : मागासवर्गीय असल्यास जातीचा दाखला झेरॉक्स प्रत आवश्यक.

7.      ओळखपत्र आकाराचा एक फोटो.

8.      अनामत रक्क्म रू. ५००/- मनपा भवन, बॅक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये चलनाने भरावी. प्रशिक्षण  यशस्विरित्या पूर्ण केल्यानंतर ही रक्कम परत मिळू शकेल.

9.      बस पासची रक्कम मिळण्याची सुविधा.

10.  प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर व्यवसाय करण्यासाठी मागासवर्गीय गटातील लाभाथ्र्यांना रू.१०,०००/- खुल्या गटातील लाभार्थ्यांना रू.५०००/- पर्यंत अनुदान मिळण्याची सुविधा.

11.  काही तांत्रिक स्वरूपाच्या प्रशिक्षणानंतर स्वयंरोजगारासाठी सेवाकेंद्रात प्रवेश मिळू शकेल.

12.  आवश्यकतेनुसार स्वत:चा व्यवसाय करण्यासाठी प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर टूलकीट (साहित्यसंच) देण्याची सुविधा

13.  जास्तीत जास्त प्रशिक्षण विषय घेता येतील, (एक पुरक दोन भिन्न विषयाचे प्रशिक्षण एका व्यक्तिस करता येईल). या व्यतिरिक्त टंकलेखन इंग्रजी संभाषण कला या विषयांचे प्रशिक्षण घेता येईल.

14.  अर्जाच्या आवश्यकतेप्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक.

समाज विकास विभागाकडे या विषयीची माहिती पुस्तिका उपलब्ध आहे. तसेच १५ क्षेत्रिय कार्यालयातील महिला सबलीकरण केंद्र/सेवा केंद्र व वस्ती पातळीवरील समुहसंघटीका यांच्याकडे समाज विकास विभागाकडील योजनांची माहिती मिळेल. तसेच सदर योजनांची माहिती समाज विकास विभागाच्या sdd.punecorporation.org  व dbt.punecorporation.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महानगरपालिकेच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी मनपा हद्दीतील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्याच्याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक नाही.

नि:समर्थ (अपंग) कल्याणकारी योजने अंतर्गत पी.एम.पी.एम.एल.चे मोफत बसप्रवास पास ४०% अपंगत्व असलेल्या नि:समर्थ (अपंग), अस्थिव्यंग, कर्णबधिर (मूकबधिर), अंध, मतिमंद व्यक्तींना दिले जातात.

मोबाईल दुरूस्ती, फोटोग्राफी व्हिडीओ शुटींग (बेसिक अडव्हान्स), वायरिंग, मोटार रिवायंडींग विद्युत उपकरण दुरूस्ती, फ्रिज, .सी. दुरूस्ती, MS-CIT (अधिक प्रॅक्टिकल्सची सुविधा), KLIC Tally (MS-CIT आवश्यक),  KLIC C (MS-CIT आवश्यक), KLIC CC++ (MS-CIT आवश्यक), KLIC DTP (MS-CIT आवश्यक),  KLIC Advance Excel (MS-CIT आवश्यक),  KLIC Scratch Course (MS-CIT आवश्यक),  Computer Typing & Data Entry, संगणक हार्डवेअर (संगणक बेसिक आवश्यक), हार्डवेअर नेटवर्किंग (संगणक हार्डवेअर आवश्यक), दुचाकी वाहन दुरूस्ती, फॅशन डिझायनिंग / एम्ब्रॉयडरी बेसिक शिवणाचे प्रशिक्षण आवश्यक, माळीकामफर टॉईज - सॉफ्ट टॉईज, ब्युटी पार्लर, टंकलेखन, फोर व्हिलर ड्रायव्हिंग, इंग्रजी संभाषण कला, फोर व्हिलर रिपेअरिंग . 

 

समाज विकास विभागामार्फत खालीलप्रमाणे योजना राबविणत येत आहे.

• स्वयंरोजगार उपक्रम - व्यवसाय प्रशिक्षण, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण, स्वयंरोजगारासाठी अनुदान

• महिलांसाठी योजना - विधवा महिलांना अनुदान, महिलांना कुटुंब नियोजनासाठी प्रोत्साहन, मुलगी दत्तक योजना इ.

• विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक योजना - इ. १० वी व इ. १२ वी मधील विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी क्लास फी अर्थसहाय्य, सीईटी क्लास फी अर्थसहाय्य, उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल करीता अर्थसहाय्य, कमवा व शिका योजना, इ. १० वी व इ. १२ वी मध्ये ८०% अथवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणार्याथ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अर्थसहाय्य, घाणभत्ता मिळणार्याय मनपा सेवकांच्या मुलांना अर्थसहाय्य, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील कचरा वेचक व बायोगॅस प्रकल्पावर काम करणारे तसेच कचऱ्याच्या संबंधित काम करणाऱ्या सर्व असंघटीत कष्टकरी कामगारांच्या मुलांना शैक्षणिक साहित्यासाठी अर्थसहाय्य इ. 

• भौतिक सुविधा उपक्रम  - झोपडपट्टीमध्ये वैयक्तिक शौचालय बांधणे, झोपडी दुरूस्ती, वीज कनेक्शन, नळ कनेक्शन इ. करीता मागासवर्गीय यांना अर्थसहाय्य इ. 

• सामाजिक उपक्रम - व्यसनमुक्तीसाठी मागासवर्गीय यांना अर्थसहाय्य इ. 

• अपंग कल्याणकारी योजना - अपंगांना मोफत पीएमपीएमएल बसपास, कृत्रिम अवयव घेणे, स्वयंरोजगार, उच्च शिक्षण,  प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, महापालिका क्षेत्रातील १८ वर्षापुढील मतिमंद व्यक्तींचा सांभाळ करणार्याच महापालिका हद्दीतील नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेस अथवा मतिमंद व्यक्तीच्या पालकांस अर्थसहाय्य, कुष्ठ पिडीत व १००% अतितीव्र अपंग (निःसमर्थ) व्यक्तीकरिता वार्षिक अर्थसहाय्य इ. 

 समाज विकास विभागामार्फत सुरू असलेले व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम खालील ठिकाणी सुरू आहेत. 

1.                  .वि. गाडगीळ प्रशाला, शनिवार पेठ, पुणे-३०. दूरध्वनि : २४४५९०८४.

2.                  पी.एम.टी. कमर्शियल इमारत, रा मजला, गाडीतळ, हडपसर, पुणे २८. दूरध्वनि : २६९९५८५८.

3.                  वि.. खांडेकर विद्यालय, सहकारनगर, पुणे-०९. दूरध्वनि : २४२२२८५४

4.                  महिला उन्नती केंद्र, शिवाजीनगर, पुणे ०५ दूरध्वनि२५५३२३३०

5.                  महिला उन्नती केंद्र, पाषाण-बाणेर लिंक रोड, पुणे  दूरध्वनि : ६५४०६६९९

6.                  राणी लक्ष्मीबार्इ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, येरवडा, पुणे. दूरध्वनि : २६६८१८९१

 

7.                  जिजाऊ मार्केटिंग स्वयंरोजगार सेवा सहकारी महिला संस्था. दूरध्वनि२४४५८८५५

१.      घरटं प्रकल्प – रस्त्यावर राहणा-या कुटुंबातील मुलांसाठी निवासी प्रकल्प (घरटं प्रकल्प) पुणे महानगरपालिका, समाज विकास विभाग व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने सुरू आहे.

१.      श्री श्रीमाळ दवाखाना, लक्ष्मीनगर, येरवडा, पुणे-०६ (जॉन पॉल स्लम डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट) (मुलांची संख्या १००) – दूरध्वनी क्र. ९८२२०१४४७१

२.      भोलागीर विद्यालय, मनपा शाळा क्र. ४, सोमवार पेठ, पुणे-११ (एकलव्य बाल शिक्षण न्यास) (मुलांची संख्या ६०) – दूरध्वनी क्र. ९५४५२२३६३६

३.      मनपा शाळा क्र. १०० बंटर स्कूल, हडपसर गाडीतळ, पुणे-२८ (बचपन बचाओ संस्था)  (मुलांची संख्या ६०) – दूरध्वनी क्र. ९९६०३४२२३२

२.      रात्र निवारा प्रकल्प -  पुणे शहरात रस्त्यावर झोपणा-या नागरिकांकरीता खालीलप्रमाणे स्वयंसेवी सस्थांच्या सहकार्यानेक रात्र निवारा प्रकल्प सुरू आहेत. सदर प्रकल्पाच्या ठिकाणी संध्याकाळी ०७.०० ते सकाळी ०७.०० वा. पर्यंत या कालावधीत मोत राहण्याची सोय करण्यात आली आहे.

१.      सेनादत्त सांस्कृतिक हॉल, सेनादत्त पेठ, पुणे-३० येथील रात्र निवारा प्रकल्प राबविणेसाठी पुणे युथ फाऊंडेशन, हडपसर पुणे – दूरध्वनी क्र. ९८२२३५१३५९

२.      मोलेदिना पार्किंग प्लाझा, पुणे स्टेशन, पुणे येथे –

३.      दुध भट्टी समाजमंदीर, बोपोडी, पुणे येथील रात्र निवारा प्रकल्प राबविणेसाठी जान्हवी फाऊंडेशन, पुणे - – दूरध्वनी क्र. ९८२२९४०८४८

४.      मदर तेरेसा समाजमंदिर, येरवडा, पुणे येथील रात्र निवारा प्रकल्प राबविणेसाठी जॉन पॉल स्लम डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, पुणे - – दूरध्वनी क्र. ९८२२०१४४७१

३.      पाळणाघर – लाल बहादूर शास्त्री प्राथमिक शाळा, कॉग्रेस हाऊस मागे, शिवाजीनगर, पुणे ५ येथे मनपा सेवकाचे मुलांसाठी व नागरिकांच्या  मुलांसाठी पाळणाघर चालविले जाते. सदर पाळणाघरासाठी मनपा सेवकाना रू. १००/- व नागरिकांना रू. १५०/- शुल्क आकारणेत येते. सदर पाळणाघर सकाळी ७.०० ते सायंकाळी ६.०० पर्यत सुरू असते. एकावेळी ३० मुलांची सोय या पाळणाघरात होऊ शकते. सदर पाळणाघर ३ महिनेपासून ५ वर्षापर्यतचे मुलांसाठी आहे.

४.      महिला सबलीकरण केंद्र - कौटुंबिक सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र, महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन, समुपदेशन (विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित, निराधार इ.), महिलाविषयक काम करणा-या संस्थांची माहिती, महिला दक्षता कमिटी संदर्भांत माहिती, शिवाजीनगर न्यायालय वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राची माहिती, दबावगट निर्मितीसाठी मार्गदर्शन, स्वसंरक्षण प्रशिक्षण, समाज विकास विभागाच्या महिलांसाठीच्या सर्व योजना, म.न.पा आरोग्य विभागाच्या महिलांसाठीच्या सर्व योजना, महिलांचे संघटीकरण, समाजातील लोकांची मानसिकता बदलणे, आर्थिक सक्षमीकरण, स्त्रि अस्तित्वाची ओळख, महिलांमधील निर्णय क्षमता, उल्लेखनिय काम करणा-या महिलांचे मार्गदर्शन, महिलांनी स्वतः घ्यावयाची काळजी, शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयाच्या पातळीवर १५ महिला सबलीकरण केंद्राची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

५.      अभ्यासिका :- .  ५ वी ते १० वी तील  विद्यार्थ्यांसाठी तज्ञ व्यक्तिंचे मार्गदर्शनाखाली      शालेय वेळेनंतर अभ्यासिकेची सोय केली जाते. मार्गदर्शकांना दरमहा रू. २०००/- मानधन दिले जाते. अभ्यासिकेत आवश्यक ते शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते.

६.      बाल विकास केंद्र :- ६ ते १३ वयोगटातील मुलांमुलीसाठी बाल विकास केंद्र बचत गटांच्या सहकार्याने १० महिने चालविले जाते. यामध्ये मुलांचा सर्वागीण विकास, गाणी, गोष्टी इ. मार्फत केला जातो.

७.      कमवा व शिका :- महाविद्यालयीन शिक्षण घेणा-या तरूणींना कमवा व शिका योजनेअंतर्गत दरमहा रू. ५००/- अर्थसहाय्य दिले जाते. मात्र अशा विद्यार्थ्यांनी दररोज दोन तास समाजासाठी काम करावे लागते.

८.      स्पर्धा परिक्षा केंद्र :- सन २०१०-११ पासून सदरची योजना कार्यान्वीत झाली असून पदवीधर मुलांना एमपीएससी/युपीएससी परिक्षांसाठी मार्गदर्शन मिळणे व सदर मुलांना स्पर्धेमध्ये यशस्वी होण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. सदरचे केंद्र पुणे विद्यापीठ मार्फत सुरू आहे.

९.      ग्रंथालय :- शहरातील ४ ठिकाणी ग्रंथालय सुरू असून रू. १००/- डिपॉझिट घेऊन दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातात. मासिक शुल्क नाही.

१०.  वस्तीपातळीवरील विविध प्रशिक्षण वर्ग :- पुणे शहरात वस्ती पातळीवर विविध विषयांचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू आहे.

११.  महिलांसाठी योगासन वर्ग :- महिलांचे  आरोग्य  चांगले राहणेसाठी महिलांचे मागणीनुसार झोपडपट्टीत योगासन वर्ग सुरू करणेत आलेले आहे. सकाळ व दुपारचे सत्रात योगासन वर्ग सुरू केले जातात. २० महिलांनी मागणी केल्यानंतर योगासन वर्ग सुरू केला जातो

१२.  सेवा केंद्र -  पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयामध्ये सेवा केंद्र असून सेवा केंद्रामार्फत पुणेकर नागरिकांना रास्त दरात प्लंबिग, वायरिंग, गवंडीकाम, घराचे रंगकाम, टी.व्ही. दुरूस्ती, ए.सी. व  फ्रीज दुरूस्ती, डाटा एन्ट्री, खिडक्‍यांच्या काचा बसविणे, पाण्याच्या टाक्‍या स्वच्छ करणे, माळीकाम, सुतारकाम इ. प्रकारचे कुशल कामगारांकडुन कामे करून दिली जातात.

१३.  राजीव गांधी सुविधा केंद्र – सदर सुविधा केंद्र, श्रीनिवास अपार्टमेंट, रमा-अंबिका मंदिरा जवळ, अलंकार पोलिस चौकी समोरील रस्ता लगत, देवेश दुकानासमारे, कर्वेनगर, पुणे येथे सुरू असून रास्त दरात प्लंबिग, वायरिंग, गवंडीकाम, घराचे रंगकाम, टी.व्ही. दुरूस्ती, ए.सी. व फ्रीज दुरूस्ती, डाटा एन्ट्री, खिडक्‍यांच्या काचा बसविणे, पाण्याच्या टाक्‍या स्वच्छ करणे, माळीकाम, सुतारकाम इ. प्रकारचे कुशल कामगारांकडुन कामे करून दिली जातात.

१४.  आधार केंद्र – दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्‍तींनी/बचत गटाने उत्पादित केलेल्या मालाची  विक्री होणेच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजने अंतर्गत सिंहगड रोड, जुना विठ्ठलवाडी जकात नाक्‍या शेजारी, पुणे ३० येथे आधार केंद्र सुरू आहे. या ठिकाणी महिलांनी तयार केलेल्या वस्तुंचे विक्री केंद्र सुरू असून आकर्षक कलाकुसरीच्या वस्तु व खाद्यपदार्थ येथे योग्य भावात विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.

१५.  स्फूर्ती महिला मंडळ  व पुणे महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने लोकमान्य नगर येथे विक्री केंद्र, शिवण वर्ग, कॅन्टींग (बचत गटामार्फत), कात्रज येथे कॅन्टींग (बचत गटामार्फत), विश्रामबागवाडा येथे विक्री केंद्र (दूरध्वनी क्र. २४४९२६५२), जिजाऊ मार्केटिंग स्वयंरोजगार महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या., स्वारगेट येथे विक्री केंद्र व कॅन्टींग सुरू आहे.

१६.  पुणे महानगर समाज विकास संस्था – सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना मार्गदर्शक तत्वानुसार  शहरी समाज विकास नेटवर्क या घटका अंतर्गत पुणे महानगर समाज विकास संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे.

 

 

इ. १० वी व इ. १२ वी मधील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता वाढीसाठी खाजगी क्लास फी, सीईटी क्लास फी, उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप, कमवा व शिका योजना, इ. १० वी व इ. १२ वी मध्ये ८०% अथवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणा-या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अर्थसहाय्य, स्पोकन इंग्लिश वर्ग, अभ्यासिका, ग्रंथालय, घाणभत्ता मिळणा-या मनपा सेवकांच्या मुलांना अर्थसहाय्य, स्पर्धा परिक्षा केंद्र, मनपाच्या माध्यमिक प्रशालेतील मुलांना शैक्षणिक साहित्य इ. उपक्रम राबविले जातात. तसेच सदर योजनांचे अर्ज पुणे महानगरपालिकेच्या http://sdd.punecorporation.org/या संकेतस्थळावर तसेच www.punecorporation.orgया संकेतस्थळावरील samaj vikas vibhag यामध्ये उपलब्ध आहे.